Tư tưởng Hồ Chí Minh (Định nghĩa + hoàn cảnh + nguồn gốc)

Thảo luận trong 'Tài liệu đại cương' bắt đầu bởi Già làng, 18/7/14.

 1. Già làng Administrator

  Tư tưởng Hồ Chí Minh (Định nghĩa + hoàn cảnh + nguồn gốc)

  I.Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ?

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú, hết lòng vì dân tộc vì đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần hết sức sâu sắc, cao cả, có ý nghĩa chỉ đạo lâu dài sự nghiệp cách mạng nước ta. Tổng hợp những giá trị tinh thần đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mac-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoánhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp, giải phóng con người về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hôi, kết hợp sớc mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kêt dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lương vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, niêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…”. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranhcủa nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thầnto lớn của Đảng và dân tộc ta.
  Như vậy, khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh bao hàm nguồn gốc, những nội dung chủ yếu và thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

  II. Điều kiện lịch sử, xã hội, nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh
  1. Điều kiện lịch sử- xã hội

  Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời trong hoàn cảnh lịch sử – xã hội nước ta khá đặc biệt:
  Từ văm 1858 đến cuối thế kỷ XIX, các phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp rầm rộ bùng lên: Trương Định, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật… nhưng đều bị thất bại vì chưa có đường lối kháng chiến đúng đắn. Điều đó cho thấy sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trước nhiệm vụ lịch sử.

  Bước sang đầu thế kỷ XX, với công cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, cơ cấu giai cấp xã hội Việt Nam có sự chuyển biến và phân hoá mạnh mẽ. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản với sự xuất hiện các phong trào Đông du, Đông kinh nghĩa thục, Duy tân, Việt Nam Quang phục hội… nhưng rồi cũng bị dập tắt.
  Sự khó khăn, bế tắc và thất bại của phong trào cứu nước đầu thế kỷ XX đã thôi thúc Hồ Chí Minh phải tìm ra con đường mới cứu dân, cứu nước.

  Nghệ An cũng như Kim Liên, quê hương của Hồ Chí Minh, là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, là quê hương của nhiều anh hùng nổi tiến như Mai Thúc Loan, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, các lãnh tụ yêu nước cận đại như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Vương Thúc Mậu, Nguyễn Sinh Quyến…
  Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, gần gũi với nhân dân. Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Người là một nhà Nho, có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. Tấm gương lao động cần cù, ý chí kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đặc biệt là tư tưởng thương dân, chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cải cách chính trị- xã hội của Cụ đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách của Nguyễn Tất Thành.


  Đầu thế kỷ XX chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn tư bản độc quyền, chủ nghĩa đế quốc. Chúng đã xác lập sự thống trị trên phạm vi thế giới. Vì vậy, cuộc đấu cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc luc này không còn là hành động riêng rẽ của một nước này chống lại sự xâm lược và thống trị của một nước khácmà đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, gắn liền với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế.

  Sau một thời gian dài bôn ba qua nhiều châu lục, nhiều quốc gia trên thế giới, với vốn hiểu biết phong phú, Nguyễn Tất Thành đã hiểu được bản chất của chủ nghĩa đế quốc, nắm được trình độ phát triển của nhiều nước thuộc địa cùng cảnh ngộ, nhất là nhiều năm lăn lộn trong phong trào lao động ở Pháp và cùng hoạt động với những nhà cách mạng từ các nước thuộc địa của Pháp. Người đã nhanh chóng đến được với phái tả của cách mạng Pháp, gia nhập Đảng Xã Hội Pháp- một chính đảng duy nhất của Pháp bênh vực các dân tộc thuộc địa. Người trở thành một chiến sĩ xã hội chu nghĩa.

  Tháng 3- 1919, V.L.Lênin thành lập Quốc tế III. Tiếp theo là việc nhà nước Xôviết đánh bại cuộc chiến tranh can thiệp của 14 nước đế quốc và bọn bạch vệ phản cách mạng. Tiếng vang và ảnh hưởng của Cách mạng Tháng 10 lan rộng ra châu Âu và toàn thế giới đã tác động sâu sắc đến tư duy của Người về mục tiêu và con đường của cách mạng Việt Nam, nhất là khi Người được tiếp cận với Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Việc Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp- tại Đại Hội Tua (12- 1920) đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mac-Lênin, từ người yêu nước thành người cộng sản.

  2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển dựa trên các cơ sở sau đây:

  a)Tư tưởng và văn hoá truyền thống Việt Nam

  Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo lập cho mình một nền văn hóa riêng, phong phú và bền vững với những truyền thống tốt đẹp và cao quý.
  + Trước hết, chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đâu tranh để dựng nước và giữ nước, đó là chuẩn mực cao nhất, dòng chảy lưu xuyên suốt trưòng kỳ lịch sử Việt Nam.
  + Thứ hai, tinh thần đoàn kết cộng đồng, gắn kết cá nhân với gia đình, với làng với nước: là lòng nhân ái, khoan dung trong nghĩa đạo lý.
  +Thứ ba, dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lạc quan,yêu đời Cơ sở sự lạc quan, yêu đời đó là niềm tin vao sức mạnh của bản thân mình, dân tộc mình, niềm tin vao sự tất thắng của chân lý, chính nghĩa.
  + Thứ tư, dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu; đồng thời cũng là dân tộc ham học hỏi, cầu tiến bộ, và không ngừng mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hoá của nhân loại.

  b)Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh tinh hoa văn hoá nhân loại, thể hiện tập trung trên những nét tiêu biểu sau:

  + Trước hết là tư tưởng Nho giáo. Trong Nho giáo có các yếu tố huy tâm, lạc hậu, phản động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, lý tưởng về một xã hội bình trị, một thế giới đại đồng; đó là triết lý nhân sinh: tu nhân, dưỡng tính; đó là tư tưởng đề cao văn hoá, lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. Hồ Chí Minh đã khai thác Nho giáo, lựa chọn những yếu tố tích cực, phù hợp để phục vụ nhiệm vụ cách mạng.
  + Thứ hai, Phật giáo. Phật giáo vào Việt Nam rất sớm và ảnh hưởng rất mạnh trong nhân dân, để lại nhiều dấu ấn trong văn hoá Việt Nam. Đó là tư tưởng vị tha, từ bi, cứu khổ, cứu nạn, thưong người như thể thương thân; đó là nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, chămlo làm điều thiện; đó là tinh thần bình đẳng, chống lại mọi phân biệt đẳng cấp: đó là tư tưởng đề cao lao động, chống lười biếng; đó là cuộc sống gắn bó với nhân dân, với đất nước…

  Ngoài những mặt tích cực trong tư tưởng phương Đông, phương Tây và cả chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn cũng được Hồ Chí Minh tìm thấy “những điều thích hợp với điều kiện nước ta”.
  Trong những năm tháng bôn ba vừa kiếm sống vừa tham gia hoạt động cách mạng trên khắp 4 châu lục, Người đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của nhân dân từ các nước tư bản phát triển như Mỹ, Anh, Pháp… đến các nước thuộc địa. Đó là những điều kiện thuận lợi để Người nhanh chóng chiếm lĩnh vốn kiến thức của thời đại, đặc biệt là truyền thống dân chủ và tiến bộ, cách làm việc dân chủ và sinh hoạt khoa học của nước Pháp.

  c)Chủ nghĩa Mac-Lênin

  nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận của Hồ Chí Minh. Nhờ có thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mac-Lênin, Nguyễn ái Quốc đã hấp thụ và chuyển hoá được những nhân tố tích cực và tiến bộ của truyền thống dân tộc cũng như của tư tưởng- văn hoá nhân loại để tạo nên hệ thống tư tưởng của mình.

  d)Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn ái Quốc

  - Trước hết, đó là tư tuy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tĩnh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các cuộc cách mạng tư sản hiện đại.
  - Thứ hai, sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế để có thể tiếp cận với chủ nghĩa Mac-Lênin khoa học.
  - Thứ ba, đó là tâm hồn của một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một trái tim yêu nước, thương dân, thương yêu những người cùng khổ, sẵn sàng chịu đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do của đồng bào.

  Chính những phẩm chất cá nhân cao đẹp này đã quyết định việc Nguyễn ái Quốc tiếp nhận, chọn lọc, chuyển hoá, phát triển những tinh hoa của dân tộc và thời đại tư tưởng đặc sắc của mình.
   
  Loading...
 2. travisimp1211

  travisimp1211 New Member

 3. Xe_dau_keo_Howo

  Xe_dau_keo_Howo New Member

  • HOWO KHANGTHINH
   
 4. dt415pro

  dt415pro Member

  Nhận thấy nhu cầu làm chứng chỉ Anh văn, Tin học của các bạn để đi xin học, xin việc làm là rất lớn nên chúng tôi xin cung cấp dịch vụ làm chứng chỉ cho các bạn. Hãy liên hệ ngay A Hải 093 731 8974 để được tư vấn hoặc gửi thông tin dưới đây vào email HaiNgo273@yahoo.com.vn cho chúng tôi để làm chứng chỉ:

  Họ tên:
  Giới tính:
  Ngày tháng năm sinh:
  Nơi sinh:
  Dân tộc:
  Trường muốn làm bằng:
  Loại chứng chỉ (Anh văn, Tin học, TOEIC …):
  Xếp loại (Trung bình khá, khá, giỏi):
  Năm tốt nghiệp :
  Số điện thoại liên lạc:

  Đến với chúng tôi bạn sẽ được tư vấn tận tình, cách thức giao dịch đảm bảo, chứng chỉ đảm bảo chất lượng, tem, con dấu , chữ ký đúng chuẩn. Vào website của chúng tôi để biết thêm thông tin https://chungchitq.wordpress.com/
   
 5. Chào cả nhà, Mình muốn làm một giáo trình kế toán cho các bạn mới vào nghề.

  Qua 14 năm làm kế toán, mình thấy ở mình và các bạn mới vào nghề có những câu hỏi sau:

  1. Kế toán có phải là cuộc sống của mình hay không ? Liệu mình có gắn bó suốt đời với nó hay không ?

  2. Sự nghiệp mà nghề kế toán nó sẽ lớn tới mức nào ? Mình có được hạnh phúc và giàu sang với kế toán hay không ?

  3. Làm thế nào để có thể vận hành bộ não của mình thích ứng với những biến đổi không ngừng với kế toán và thuế ?

  4. Với những bạn mới vào nghề thì làm thế nào chỉ cần học 2 ngày liên tục là có thể làm được kế toán thành thạo?

  Mình mong các góp ý. Mình chân thành cảm ơn tất cả sự góp ý của các Ban.

  Mình là Tuyên, email : tuyen@vaft.edu.vn, Bạn có thể kết friend facebook với mình theo email tuyen@vaft.edu.vn nhé . dt: 0909024266, skype: nguyentientuyen1, nick: tuyen_nguyentien

  Mong một cộng đồng kế toán yêu nghề, hạnh phúc và may mắn !
   
 6. bxox2708

  bxox2708 New Member

 7. nguyenlam3312

  nguyenlam3312 Member

  Cá độ online - Online betting
  Bằng một chiếc máy tính internet có kết nối internet. Cá độ online có thể giải quyết tất cả các nhược điểm của hình thức cá độ offline bằng các ưu điểm của mình như:

  - Rất nhiều sự lựa chọn: có hàng nghìn nhà cái trên khắp thế giới luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của bạn.

  - Nội dung cực kì phong phú: không chỉ có cá độ trong bóng đá, bạn còn được dịp thỏa sức với hàng trăm sự kiện diễn ra hàng ngày của các môn thể thao yêu thích khác như: Bóng chuyền (Volleyball), Tennis, bóng rổ (Basketball), Bóng bầu dục (Rugby), Golf, Đua ngựa (Horse racing), Đua xe công thức 1 (Formula 1), Đua mô tô (Moto GP), Bóng chày (Baseball), Khúc côn cầu trên băng (Ice hockey),v.v..

  - Có thể cá độ bất cứ lúc nào: sáng sớm hay giữa trưa, tờ mờ tối hay nửa đêm, hàng nghìn nhà cái luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ nhu cầu cá độ nào của bạn.

  - Có thể cá độ ở bất cứ đâu: dù bạn đang ở nhà, ở cơ quan, đi công tác xa hay thậm chí đi nước ngoài cũng chẳng có gì ảnh hưởng.

  - Chủ động quản lý chi tiêu: chỉ được phép cá độ bằng số tiền mình có do vậy bạn sẽ không bị lâm vào tình trạng bội chi. Bạn luôn kiểm soát được tình hình tài chính của mình.- Sự đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán của nhà cái: với tiềm lực tài chính khổng lồ của các nhà cái uy tín như: M88,Sbobet, 188bet, Bet365, Ladbrokers, Centrebet, Betwin, v.v.. bạn luôn được đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán.

  Với sự phổ biến của máy tính và internet băng thông rộng, các hình thức thanh toán trực tuyến, và đặc biệt là điện thoại có khả năng kết nối internet qua GPRS hay 3G như hiện nay, việc cá độ online là hết sức đơn giản, tiện lợi và hoàn toàn khả thi.
   
 8. thoapham455

  thoapham455 Member

  MINIX NEO X8-H Plus Android TV Box Amlogic S812 Quad Core

  Sau thành công vang dội của dòng sản phẩm nâng cấp Tivi thường thành smart tv Minix Neo X5, X7, Minix Neo X8-H Minix Việt Nam tiếp tục tung 1 cú sút đầy ấn tượng với sự ra mắt siêu phẩm mới Neo X8-H Plus dùng chíp lõi tứ cao cấp 2.0Ghz của Amlogic S812, Ram 2Gb, đồ họa lõi tám, phát phim 4K, H265

  X8-H Plus sử dụng dòng chip mới nhất của Amlogic S812, Android ™ 4.4.2 KitKat, ram 2 Gb, bộ nhớ trong eMMC 16Gb, đồ họa Mali-450, tích hợp Miracast, phát phim Bluray, 4k, H.265, và đặc biệt mức giá dành cho sản phẩm này là rất hợp lý, ngay từ khi chuẩn bị ra mắt trên thị trường thì Neo X8-H Plus đã nhận được khá nhiều sự quan tâm tìm hiểu của dân chơi công nghệ và các hộ gia đình
   
 9. thoapham455

  thoapham455 Member

  MINIX NEO X8-H Plus Android TV Box Amlogic S812 Quad Core

  Sau thành công vang dội của dòng sản phẩm nâng cấp Tivi thường thành smart tv Minix Neo X5, X7, Minix Neo X8-H Minix Việt Nam tiếp tục tung 1 cú sút đầy ấn tượng với sự ra mắt siêu phẩm mới Neo X8-H Plus dùng chíp lõi tứ cao cấp 2.0Ghz của Amlogic S812, Ram 2Gb, đồ họa lõi tám, phát phim 4K, H265

  X8-H Plus sử dụng dòng chip mới nhất của Amlogic S812, Android ™ 4.4.2 KitKat, ram 2 Gb, bộ nhớ trong eMMC 16Gb, đồ họa Mali-450, tích hợp Miracast, phát phim Bluray, 4k, H.265, và đặc biệt mức giá dành cho sản phẩm này là rất hợp lý, ngay từ khi chuẩn bị ra mắt trên thị trường thì Neo X8-H Plus đã nhận được khá nhiều sự quan tâm tìm hiểu của dân chơi công nghệ và các hộ gia đình
   
 10. thoapham455

  thoapham455 Member

  MINIX NEO X8-H Plus Android TV Box Amlogic S812 Quad Core

  Sau thành công vang dội của dòng sản phẩm nâng cấp Tivi thường thành smart tv Minix Neo X5, X7, Minix Neo X8-H Minix Việt Nam tiếp tục tung 1 cú sút đầy ấn tượng với sự ra mắt siêu phẩm mới Neo X8-H Plus dùng chíp lõi tứ cao cấp 2.0Ghz của Amlogic S812, Ram 2Gb, đồ họa lõi tám, phát phim 4K, H265

  X8-H Plus sử dụng dòng chip mới nhất của Amlogic S812, Android ™ 4.4.2 KitKat, ram 2 Gb, bộ nhớ trong eMMC 16Gb, đồ họa Mali-450, tích hợp Miracast, phát phim Bluray, 4k, H.265, và đặc biệt mức giá dành cho sản phẩm này là rất hợp lý, ngay từ khi chuẩn bị ra mắt trên thị trường thì Neo X8-H Plus đã nhận được khá nhiều sự quan tâm tìm hiểu của dân chơi công nghệ và các hộ gia đình
   
 11. DuongHuong1508

  DuongHuong1508 New Member

 12. thoapham455

  thoapham455 Member

 13. dungmo272

  dungmo272 New Member

  bai viết rất hay
   
 14. nontakjaba

  nontakjaba Member

  Cam on ban da chia se
   

Chia sẻ trang này