Hachiko, Gấu không có nhưng Chó thì phải có một con

Hachiko, Gấu không có nhưng Chó thì phải có một con