[Cù Trọng Xoay] Đinh Tiến Dũng trò chuyện với sinh viên BK

[Cù Trọng Xoay] Đinh Tiến Dũng trò chuyện với sinh viên BK