Breakdance Battle Đại học Công nghiệp TPHCM 2007

Breakdance Battle Đại học Công nghiệp TPHCM 2007